Vad är egentligen ketamin?

Ketamin är idag en allt vanligare drog i festsammanhang. Många blandar idag ketamin med till exempel kokain. Ketaminet är ursprungligen en typ av bedövningsmedel vilket används frekvent av veterinärer. Det har även medicinska användningsområden inom anestesi och i USA har man nyligen också godkänt det som behandling för depression i vissa delstater.

Dock använder de flesta människor inte ketamin för legitima ändamål utan använder det i rekreationellt syfte. Detta missbruk kan ha allvarliga konsekvenser och allt oftare behövs behandling för läkemedelsberoende för att motverka effekterna av problem relaterade till ketaminanvändande.

Om du är fast i en cykel av ketaminmissbruk eller är ketaminberoende kan The House hjälpa dig. Vi har ett brett utbud av program för människor med olika typer substansproblem, inklusive problem som kommer från ketaminanvändning. Vi är dedikerade till att hjälpa dig att tillfriskna från dina substansproblem och skapa förutsättningar för en stabil nykterhet. Ring idag eller kontakta oss online.

Vanliga effekter vid ketaminanvändande

Ketamin tillhör en grupp substanser som kallas dissociativa. Dissociativa substanser stör eller förvränger vår sensoriska perception, inklusive känslor av självet och verkligheten. De kan inducera dissociation, vilket innebär en upplevelse av separation från ens vanliga känslor av identitet, kropp eller omgivning. Ketamin är känt för sina dissociativa egenskaper och används inte bara inom medicin (till exempel som anestetikum eller i olika former av smärtlindring) utan också inom vissa sammanhang som ett rekreationellt medel på grund av dess psykoaktiva effekter. Det är viktigt att notera att trots Ketaminets potentiella användning inom medicinsk praxis, kan substansen missbrukas och icke-terapeutisk användning av ketamin innebära risker för biverkningar och hälsokonsekvenser. Andra droger som kan utlösa liknande effekter inkluderar lustgas och fensyklidin. Fenysklidin är mer känt som PCP eller Angel Dust. Det finns en bred variation av vanliga effekter av ketamin förutom dissociation. Dessa effekter kan inkludera saker som:

 • Känslor av agitation

 • Hallucinationer

 • Problem med att tänka klart

 • Förvirring

 • Stela muskler

 • Domningar

 • Förändringar i ditt normala beteende

 • Minnesförlust

Både män och kvinnor kan uppleva dessa problem. Dock verkar kvinnor vara särskilt sårbara för Ketamin och påverkan på kognition och minne.

Missbruk av ketamin kan leda till en rad skadliga konsekvenser som påverkar både kvinnor och män. En märkbar effekt är förekomsten av psykos, ett djupt förändrat mentalt tillstånd. Dessutom kan individer uppleva:

 • Andningsproblem

 • Krampanfall

 • Kognitiv påverkan

 • Minnesluckor och minnessvaghet

Långvarigt missbruk av ketamin kan också resultera i allvarliga njur- eller blåsproblem. Särskilt står kvinnor inför ökad risk för att utveckla en blåssjukdom som kallas ketamin-cystit, vilket, om det lämnas obehandlat, kan leda till betydande och långvariga skador.

Det är avgörande att förstå de potentiella farorna med ketaminmissbruk och att söka lämplig hjälp och behandling vid behov.

 

Ketaminberoende

Många individer hamnar ett ketaminberoende till följd av upprepade binge-episoder. Dessa episoder innebär långa perioder av intensiv drogkonsumtion i syfte att återskapa de önskade effekterna av en ketaminrus. Dock när toleransen för läkemedlet ökar blir det allt svårare att uppnå de önskade effekterna. Samtidigt ökar risken för beroende stadigt vilket ytterligare förvärrar den prekära situationen.

Behandling för ketaminmissbruk och ketaminberoende

Det finns för närvarande inget specifik behandlingsprotokoll utformat enbart för ketaminmissbruk eller ketaminberoende. Istället förlitar sig vårdpersonal vanligtvis på metoder som används för att behandla andra former av substansberoende. På the House arbetar vi med vårt eget utformade program där basen bygger på 12-stegsprogrammet med inslag KBT, MI, mindfullness och återfallsprevention. I vissa fall kan läkemedelsassisterad behandling vara nödvändig.

Terapeutiska insatser syftar till att ge individer en djupare förståelse för de underliggande orsakerna som ledde till ketaminmissbruk. Genom att utforska grundorsakerna hjälper terapin individer att få insikt i de skadliga effekterna av läkemedlet på deras tankar, känslor och beteenden. Dessutom syftar terapin till att utveckla hälsosammare coping-mekanismer och beteendemönster vilket möjliggör långsiktig nykterhet.

Genom att skräddarsy den terapeutiska processen efter varje individs unika behov kan vi adressera komplexiteten i ketaminberoende och erbjuda omfattande stöd för återhämtning.

 

Sök behandling för läkemedelsberoende på The House

Många individer hamnar ett ketaminberoende till följd av upprepade binge-episoder. Dessa episoder innebär långa perioder av intensiv drogkonsumtion i syfte att återskapa de önskade effekterna av en ketaminrus. Dock när toleransen för läkemedlet ökar blir det allt svårare att uppnå de önskade effekterna. Samtidigt ökar risken för beroende stadigt vilket ytterligare förvärrar den prekära situationen.

 

För mer information eller frågor så kan man ringa oss på 076 600 80 30 eller maila [email protected]