För dig som är arbetsgivare

Agerar arbetsgivaren så snart misstankar finns att någon på arbetsplatsen har missbruksproblem, så finns goda chanser att den drabbade tillfrisknar.

Hur mycket kostar beroendeproblem på arbetsplatsen?

Alkohol- och drogproblem beräknas årligen kosta arbetsgivare 3-4 procent av den totala lönekostnaden, inklusive sociala avgifter. Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utbrändhet kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall per drabbad individ. En sjukskrivning riskerar dessutom att bli mer långvarig än så.

Idag har många svårt att prata om missbruk och beroendefrågor. Stigmatiseringen kring sjukdomen leder ofta till att beroendeproblematik upptäcks alldeles för sent, inte minst på arbetsplatsen. 

Myten om missbrukaren som en utslagen individ kan förhindra arbetsgivaren från att våga lyfta frågan med en anställd, särskilt om personen på det stora hela ändå sköter sitt arbete. Amerikanska studier visar att så mycket som 93 procent av alla beroende är heltidsarbetande individer som utåt sett fungerar väl på jobbet. Ungefär så ser det även ut i Sverige, enligt vår uppskattning. De flesta med beroendeproblematik finns därmed på svenska arbetsplatser. 

Ditt ansvar som chef när beroende uppstår på jobbet – agera och motverka

Enligt arbetsmiljölagen har du som överordnad eller chef ett ansvar att agera så snart en misstanke uppstår om att någon har missbruksproblem, eftersom alkohol-, drog- och spelberoende klassas som ett sjukdomstillstånd. Då finns goda chanser att personen får rätt hjälp för att tillfriskna. 

Fortskrider missbruket riskerar det att bli både skadligt och kostsamt för såväl arbetsgivaren som kollegorna. Det kan också bli dyrt – missbruksproblem beräknas årligen kosta arbetsgivare 3-4 procent av den totala lönekostnaden. Om den anställde är en högpresterande person med en betydande roll i företaget kan den kostnaden bli ännu högre. 

Som chef behöver du även motverka missbruk på arbetsplatsen – alla företag bör ha förebyggande rutiner kring riskbruk, samt en tydlig alkohol- och drogpolicy.

Eftersom beroendeproblematiken finns på alla arbetsplatser och på alla nivåer i en organisation är det viktigt att inte blunda för den. Dock är det inte alltid enkelt som ansvarig chef eller HR agera när man misstänker ett beroende, särskilt inte när det gäller nyckelpersoner i företaget.

Läs mer

Tecken och symtom på beroende

Stämmer några av följande kriterier in på dig? Minst tre av följande sex kriterier ska ha förekommit under minst en månad, eller vara återkommande under loppet av en och samma tolvmånadersperiod:

 1. Stark önskan eller tvång att ta substansen

 2. Försämrad kapacitet att kontrollera intaget

 3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter

 4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser

 5. Ökad tolerans

 6. Fysiska abstinenssymtom

Kika även på listan nedan. Har du upplevt några av symtomen nedan under en och samma tolvmånadersperiod?

 1. Tolerans, antingen behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk

 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana

 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs och prioriteras framför annat

 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget

 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket

 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas

 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna

 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i relationer, familj, studier eller arbete (Arbete är ofta det sista en beroende missköter)

 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla

 10. Sug/begär efter substansen

 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur på grund av drogeffekterna

Med andra ord – om ditt användande ger dig negativa konsekvenser, så kanske det är något du behöver få hjälp med.

Enligt arbetsmiljölagen har du som överordnad eller chef ett ansvar att agera så snart en misstanke uppstår om att någon har missbruksproblem, eftersom alkohol-, drog- och spelberoende klassas som ett sjukdomstillstånd. Då finns goda chanser att personen får rätt hjälp för att tillfriskna. 

Fortskrider missbruket riskerar det att bli både skadligt och kostsamt för såväl arbetsgivaren som kollegorna. Det kan också bli dyrt – missbruksproblem beräknas årligen kosta arbetsgivare 3-4 procent av den totala lönekostnaden. Om den anställde är en högpresterande person med en betydande roll i företaget kan den kostnaden bli ännu högre. 

Som chef behöver du även motverka missbruk på arbetsplatsen – alla företag bör ha förebyggande rutiner kring riskbruk, samt en tydlig alkohol- och drogpolicy.

Eftersom beroendeproblematiken finns på alla arbetsplatser och på alla nivåer i en organisation är det viktigt att inte blunda för den. Dock är det inte alltid enkelt som ansvarig chef eller HR agera när man misstänker ett beroende, särskilt inte när det gäller nyckelpersoner i företaget.

Arbetsgivaren behöver alltså motverka och förebygga missbruk på arbetsplatsen, men också ge stöd och vägledning när en medarbetare med missbruksproblem ska rehabiliteras. Vi stöttar dig inför samtalet med din medarbetare om hur du ska agera som chef och som medmänniska. I dessa samtal bör du som chef du belysa din oro för medarbetaren, berätta om vilka möjligheter som finns för rehabilitering och vård samt ge rekommendationer om oss – och även informera att ett möte är bokat tillsammans med The House för en bedömning.

Är det så att The House inte är rätt för just er, eller om vi gör bedömningen att den anställde skulle tillgodogöra sig behandling bättre någon annanstans, så guidar vi er vidare till något som passar er bättre. Vi kan också komma till er på arbetsplatsen för att föreläsa för såväl chefer som anställda.

Vi erbjuder eftervård som sträcker sig över 6 månader i Stockholm och digitalt.

Efter din avslutade behandling så erbjuder vi eftervård i grupp. Tillsammans med andra klienter så kommer du att fördjupa dig i ditt tillfrisknande och ditt mående. Att fortsätta arbetet även efter din behandling är av stor vikt för att du ska bibehålla din nykterhet. Genom att träffa andra klienter så kommer ni att spegla och stötta varandra på era individuella resor.

Våra behandlingar är fullt individanpassade efter dig och ditt schema. Vi planerar så att du både hinner och kan ta del av behandlingen.

Företagslösningar

Misstänker du att något inte står rätt till med en anställd? Hög frånvaro, svårigheter att passa tider eller sjukskrivningar i samband med helger kan vara tecken på att en anställd brottas med ett beroende. På The House vägleder vi företag och arbetsgivare som behöver stöd och rådgivning vad gäller beroendeproblematik på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om coachning, hjälp med provtagning, motiverande samtal och remittering till relevanta vårdgivare.

Vi hjälper till att starta processen för en utredning och kan skräddarsy en behandlingsinsats som passar både individen och företaget. Effektiv missbruksvård som ges utifrån evidensbaserade metoder är en lönsam investering för individen, för arbetsplatsen, och i förlängningen även för samhället. Mest lönsamma är tidiga insatser som förhindrar utveckling av ett tungt missbruk, men även insatser i ett senare skede kan ge goda resultat.

Fri rådgivning kring våra tjänster

Vill du ha hjälp med ditt problem? Vi är alltid tillgängliga för första samtal. Kontakta oss för fri rådgivning.

Ring: +46 (0)76-600 80 30

Email: [email protected]

 

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i formuläret nedan.